Jak se vyhnout plagiátorství?

Jak se vyhnout plagiátorství?

Tento článek vznikl jako volné pokračování příspěvku s názvem Netvořte plagiáty, citujte a buďte originální. Protože otázka citací je velmi široká a z vlastní zkušenosti vím, že studenti v ní mnohdy tápou, rozhodla jsem se věnovat tomuto tématu podrobněji. V následujícím textu se tak například dozvíte, jak citovat informaci, kterou získáte z e-mailové korespondence, ale také jak citovat informace z diplomové práce nebo televizního pořadu.

„Ráda bych citovala informaci, kterou mi pan doktor Vomáčka napsal v e-mailu, co s tím?“ Obrátila se na mne studentka píšící svou diplomovou práci. Informace z mailu, no to je docela oříšek. Ale než ho rozlouskneme, pojďme se na otázku citací a následného odkazování na zdroje v textu podívat trochu blíž.

Čas od času rozvíří náš mediální prostor aféra s plagiáty diplomové práce, zpravidla se jedná o osobu známou z veřejného života, na kterou je přeci jen více vidět. Následuje smršť článků, jak v tisku seriózním, tak také v řadě bulvárních plátků. Postupem času většinou vše vyšumí do ztracena a do popředí zájmu vstoupí téma nové.

Jak vzniká plagiát

Moralizovat a ukazovat prstem je snadné, těžší je naučit se správně citovat a plagiátorství se tak vyvarovat, protože zdaleka nemusí jít jen o úmyslné opisování. Stačí třeba jen správně neocitovat použitý zdroj, nebo na některý ze zdrojů prostě jen zapomenout a malér může být na světě.

Jak správně citovat?

Pro všechny, kteří v oblasti citací tápou, jsem připravila e-book zdarma 5 praktických rad, jak nenapsat plagiát, kde se dozvíte, jaký je rozdíl mezi frází a parafrází, seznámíte se s možnostmi citací a následných odkazů na zdroje u grafických a tabelárních výstupů, legislativních dokumentů i zdrojových kódů. Jako bonus na Vás pak čeká ukázka citací z osobního rozhovoru a přednáškových materiálů.

A co je vlastně třeba citovat?

Obecně platí, že zdroje uvádíme u doslovně převzatých textů, obrázků, tabulek. Vlastní myšlenky nebo všeobecné poznatky se necitují. Právě rozlišení toho co je a co není poznatek všeobecný, mnohdy dělá potíže. Všeobecným faktem je například datum vyhlášení České republiky. Převezmeme-li ale delší text i s uvedenými údaji, je potřeba tento převzatý text napsat kurzívou, dát do uvozovek a uvést jeho zdroj. Pokud bychom tuto informaci parafrázovali, tedy přepsali vlastními slovy, kurzívou ani v uvozovkách nebude, ale zdroj uveden být musí.

Příklad:

Fráze – přímá citace

„Svoboda v rozhodování vedla Slováky k úsilí o vytvoření samostatného státu. Prakticky od roku 1990 docházelo mezi národními vládami i parlamenty k neshodám. Bylo stále zřejmější, že hluboké rozpory povedou k zániku společného státu. Po obtížných jednáních přestalo Československo po téměř 75 letech existovat. 1. ledna 1993 se vytvořily dva samostatné státy – Česká republika a Slovenská republika.“ [X]

Parafráze – nepřímá citace

S příchodem svobody usilovalo Slovensko o vytvoření samostatného státu a mezi národními vládami i parlamenty docházelo ke stále větším neshodám a rozporům, které nakonec vedly k rozdělení společného státu a vzniku dvou států zcela samostatných. 1. ledna 1993 tak vznikla Česká a také Slovenská republika. [X]

Zdroj

[X] Vznik České republiky. Historie Česka pro školáky: Od pravěku až po současnost [online]. [cit. 2018-10-30]. Dostupné z: http://historie.lusa.cz/navrat-k-demokracii/vznik-ceske-republiky/

Podle čeho citovat?

Pro citování a následné odkazování na zdroje se u nás nejčastěji používá norma ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů [1]. V této normě naleznete také tři nejčastější způsoby citování.

Autorský zákon 102/2017 [2] jako minimální požadavek uvádí uvedení jména autora, názvu díla a zdroje.

 Jak citovat z E-mailové korespondence?

Vraťme se tedy k dotazu z úvodu článku. Norma ČSN ISO 690 však neřeší vše a u mnohých zdrojů pak nezbývá, než se spolehnout na způsoby často používané, leč neoficiální [3] [4] [5].

Mezi citace v normě neřešené patří také citace z e-mailové korespondence. Co tedy s tím, máme-li v e-mailové korespondenci informaci, kterou chceme použít? Podívejte se na následující ukázky:

Nejčastěji se v textu práce uvede:

Jak píše Ing. Petr Starý ve svém e-mailu ze dne 21.9.2018 „Rychlost vozidla závisí na jeho konstrukci…“

Do seznamu použitých zdrojů se píše:

E-mailová korespondence s Petrem Starým [online], 21.9. 2018, stary.p@seznam.cz.

Pozor! E-mailovou adresu lze zveřejnit pouze se souhlasem dotyčné osoby, jinak se neuvádí. Text e-mailu je také možné přiložit k práci celý ve formě přílohy.

Lze také použít také tuto formu zápisu:

STARÝ, P. Rychlost vozidel [online]. 21. září 2018 [cit. 2018-10-25]. Osobní e-mailová komunikace.

Jako název, zde Rychlost vozidel, se píše předmět e-mailu.

Někdy se uvádí též:

STARÝ,P. Citace dopisu [elektronická pošta]. Message to: Pepa.Krok@seznam.cz. 21. září 2018 12:31 [cit. 2018-10-25]. Osobní e-mailová komunikace.

Z uvedených příkladů zápisu do seznamu zdrojů bych doporučovala variantu druhou, tedy s uvedeným textem předmětu.

Jak citovat z diplomových a dalších akademických prací?

Kurzivou se píše text v předmětu zprávy, první datum je datem, kdy e-mail přišel a druhé, kdy ho v práci citujete.

Další oblastí, se kterou se studenti často potýkají, patří citace informací převzatých z diplomových prací. Otázka: „Půjčil jsem si diplomku toho a toho a rád bych z ní použil několik tabulek, jak je mám ocitovat?“ „Stáhla jsem si zajímavou diplomku a teď bych z ní ráda něco ocitovala, jak na to?“

Obecně se nedoporučuje vycházet z diplomových prací jako primárních zdrojů. Vždycky se podívejte do seznamu literatury, zda nedohledáte původní zdroj. Pokud chcete použít část z práce, která je originální a jejímž duchovním otcem je autor diplomky, pak se můžete řídit následujícím vzorem. Otázku citací z diplomových a jiných kvalifikačních prací opět norma neřeší, takže vám nezbývá než vyjít ze způsobu v praxi vyzkoušeného a často užívaného [3] [4] [5].

Samozřejmě uvedete autora práce a její celý název. Dále se uvádí místo a rok, kdy byla práce vytvořena a o jaký druh akademické práce se jedná (bakalářská, diplomová, disertační, apod.), následuje název školy. Citaci můžete doplnit také o rozsah práce a jméno vedoucího – viz následující příklady:

VOMÁČKA, Karel. Řešení hlukové zátěže v obci Nová ves. Praha, 1999. Diplomová práce. ČVUT v Praze, Fakulta dopravní.

VOMÁČKA, Karel. Řešení hlukové zátěže v obci Nová ves. Praha, 1999. 78 stran. Diplomová práce. ČVUT v Praze, Fakulta dopravní. Vedoucí práce Jan SLÁDEK.

Jak citovat z televizních či rozhlasových pořadů?

Poslední ukázkou v tomto článku je citace informace z televizního pořadu. Občas se stane, že v nějakém seriózním 🙂 dokumentu, narazíte na zajímavou informaci, kterou byste rádi uvedli ve své práci. Ani touto problematikou se norma nezabývá, nicméně i zde platí „zvyková“ pravidla [3] [4] [5].

Napíšete název pořadu a název cyklu, byl-li pořad jeho součástí. Dále se v hranatých závorkách uvede, že se jednalo o televizní dokument, případně rozhlasové vysílání a na závěr je nutné doplnit ještě program, na němž byl pořad uveden a datum vysílání, viz příklad:

Vliv hluku na zdraví obyvatel. In: Doprava a lidé [televizní dokument]. ČT1, 25. 9. 2017.

A jak se tedy vyhnout tvorbě plagiátů? Důsledným uváděním zdrojů, jejich správným citováním a odkazováním.

Píšete-li právě bakalářskou nebo diplomovou práci, bojujete s prokrastinací, nevíte z jaké strany se do psaní pustit, jak začít a jak svou práci strukturovat mrkněte sem. Napsala jsem pro Vás e-book plný rad a inspirace, který Vás záludnostmi psaní studentské práce provede.

Zdroje

[1] Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů: ČSN ISO 690. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.

[2] 102/2017 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů 2017, částka 39. [cit. 2018-06-12]. Dostupné také z: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=7&T=724

[3] Citace.com: Poradna [online]. [cit. 2018-10-30]. Dostupné z: http://citace.sux.cz/tema/15341-e-mail-a-citace-z-neho-sdeleni

[4] Často kladené dotazy: Poradna. Mendelova univerzita v Brně: Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb [online]. [cit. 2018-10-30]. Dostupné z: http://uvis.mendelu.cz/casto-kladene-dotazy#4

[5] Nová citační norma ČSN ISO 690 – Bibliografické citace [online]. [cit. 2018-11-09]. Dostupné z: https://sites.google.com/site/novaiso690/home

Kristýna Neubergová

Jsem vysokoškolskou učitelkou a expertkou na psaní odborných textů. Baví mě učit jak efektivně a věcně správně psát seminární, bakalářské, diplomové a jiné odborné práce. Více se dozvíte zde>>

This Post Has 3 Comments

Napsat komentář

Close Menu