Jak citovat zákony a normy

Jak citovat zákony a normy

Při psaní diplomové práce se vám, nezřídka stane, že narazíte na potřebu využít a poté také ocitovat zákon nebo technickou normu, a to, aniž byste studovali práva nebo techniku 😊. V tomto článku jsem pro vás připravila text, který problematiku zákonů a norem, jejich používání a správné citování shrnuje.

Citace ze zákonů

Začněme zákony, které jsou veřejně dostupné, čímž je práce s nimi snazší, než je tomu u norem.

Sice platí, že „neznalost zákona neomlouvá“, nicméně nemůžete předpokládat, že vaši čtenáři všechny znají a jejich citace vynechat.

>Mladý adept právnického doktorátu dostane u zkoušek otázku:
„Co je to podvod?“
„Podvod je, jestliže mě teď necháte propadnout.“
„Jak to?“, ptá se profesor.
„Protože paragraf 265 trestního zákoníku zní:
Kdo zneužije nevědomosti něčí, aby jej poškodil, dopustí se podvodu…“
< (Vtipný Jenda)

U zákonů máme několik možností, buď citujeme tištěný zdroj, v tom případě je citace obdobná jako citace v tištěném periodiku. Zákon můžeme mít také v elektronické verzi, což je asi častější případ, a zde máme dvě možnosti. První z nich je citace zákona přímo ze Sbírky zákonů, pak je struktura citace obdobná citaci elektronické verze dokumentu. Druhou možností je citace zákona z jiného zdroje, nejčastěji z webových stránek (např. z oblíbeného webu Zákony pro lidi).

Při citování ze Sbírky zákonů uvádíme: zemi působnosti, název, zdroj – název sbírky, rok vydání, ročník, částku, číslo, stranu, ISSN sbírky. Dále je možné doplnit ještě podnázev, dostupnost a přístup. V případě, že se odkazujete na konkrétní část zákona, můžete uvést ještě konkrétní paragraf.

Příklady:

ČESKOSLOVENSKO. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. In: Sbírka zákonů. 1992, roč. 1992, částka 28.

ČESKO. Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). In: Sbírka zákonů. 2001, roč. 2001, částka 98.

Za autora je považován stát. Pokud tedy používáte k citování a odkazování tzv. harvardský systém, tedy uvádění autora a roku vydání, bude odkaz vypadat takto: (Československo, 1992), (Česko,2001).

ČESKOSLOVENSKO. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Online. In: Sbírka zákonů. 1992, roč. 1992, částka 28. Dostupné z: https://www.e-sbirka.cz/sb/1992/114/2024-01-01?f=114%2F1992%20Sb&zalozka=text. [cit. 2024-01-14].

Další možností, jak citovat zákon je citace z webu. V tomto případě je struktura citace podobná citacím příspěvků na webu.

Příklad:

ČESKOSLOVENSKO. Zákon č. 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Online. In: Zákony pro lidi. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114/zneni-20240101. [cit. 2024-01-14].

Citace z norem

Nenechte se odradit úvodní citací zákona, o kousek dál už najdete praktické rady 😊.

Jak jsou české technické normy definovány a kdo je vydává

České technické normy (ČSN) jsou definovány v zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ČESKOSLOVENSKO. Zákon č. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Online. In: Zákony pro lidi. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-22/zneni-20240101. [cit. 2024-01-14].

Tento zákon v § 4 uvádí:

„České technické normy

(1) Česká technická norma je dokument schválený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) pro opakované nebo stálé použití vytvořený podle tohoto zákona a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu. Česká technická norma není obecně závazná.

(2) Soustavu českých technických norem tvoří

a) původní české technické normy,

b) evropské či mezinárodní normy přejaté překladem a

c) evropské či mezinárodní normy přejaté v původním jazyce nebo přejaté schválením k přímému používání.

(3) Název česká technická norma a písmenné označení ČSN nesmějí být použity k označení jiných dokumentů.

(4) Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech.“ [zákon, citace]

České technické normy (ČSN) spadaly od roku 1993, kdy zřízen, pod Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Od ledna 2018 pak celá agenda týkající se ČSN, tedy tvorba norem, jejich vydávání i následná distribuce, dostala pod křídla České agentury pro standardizaci.(ČAS).

Citace norem má dva aspekty. Prvním je správné ocitování normy a tím druhým pak otázka souhlasu s citováním.

Začněme tím snazším, správným citováním.

Jako autora lze uvést standardizační organizaci, poté se uvádí název a nakladatelské údaje. Pro doplnění je možné uvádět ještě některý z doplňujících údajů (nebo všechny, známe-li je), a to vedlejší název, počet stránek a třídící znak.

Uvádí se tedy: Standardizační organizace. Číslo/označení normy, název. Vydání/verze. Místo: vydavatel, rok. Poznámky.

Příklady:

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ [ÚNMZ]. ČSN 75 7300. Kvalita vod – Chemický a fyzikální rozbor – Obecná ustanovení a pokyny. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2024.

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ [ÚNMZ]. ČSN 75 7300, Kvalita vod – Chemický a fyzikální rozbor – Obecná ustanovení a pokyny. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2024. Třídící znak 75 7300.

Zde se uvádí: Standardizační organizace. číslo/označení normy, název. Formát. Vydání/verze. Místo: vydavatel, rok. Dostupnost. [Datum citování].

Příklad

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ [ÚNMZ]. ČSN 75 7300. Kvalita vod – Chemický a fyzikální rozbor – Obecná ustanovení a pokyny. Online. Česká agentura pro standardizaci, 2024. Dostupné z https://seznamcsn.agentura-cas.cz/Vysledky.aspx?strana=3 [cit. 2024-01-12].

Druhým aspektem je potřeba souhlasu s použitím norem.

Jak už bylo uvedeno, jsou české technické normy definovány v zákoně č. 22/1997 Sb., který uvádí, že české technické normy nejsou obecně závazné. V zásadě slouží k tomu, že doplňují právní předpisy, které by jinak byly neúměrně podrobné a také by musely reflektovat všechny případné změny.

Problém je v tom, že byť mají pouze doporučující charakter, mohou být vyžadovány zákonem nebo vyhláškou, což se v mnoha případech stává a zde pak narážíme mimo jiné na druhý aspekt, tedy nutnost jejich zakoupení.

Na stránkách České agentury pro standardizaci najdete seznam norem a jejich krátkou charakteristiku.

Pro jejich citování je pak vyžadován souhlas. Pokyny k udělení souhlasu naleznete zde.

Dobrou zprávou je, že souhlas s rozmnožováním a rozšiřováním lze pro případ vypracování a obhajoby závěrečné práce na školách nekomerčního typu, získat bezúplatně. Žádat o něj pak nemusíte, pokud citujete z veřejně přístupných částí, kterých ale není mnoho.

Dále nemusíte o souhlas žádat, pokud ČSN pouze parafrázujete, uvádíte jen odkazy na jednotlivé články, a v neposlední řadě, pokud celkový rozsah citovaných částí nepřesáhne jednu stránku formátu A4.

Více k citacím se můžete dočíst v e-booku 5 praktických rad, jak nenapsat plagiát, který si můžete stáhnou zdarma zde.

Přeji úspěšné zápisy citací a ať vám jde psaní pěkně od ruky 😊

Kristýna Neubergová

Jsem vysokoškolskou učitelkou a expertkou na psaní odborných textů. Baví mě učit jak efektivně a věcně správně psát seminární, bakalářské, diplomové a jiné odborné práce. Více se dozvíte zde>>
Close Menu