Zase ten abstrakt a co s ním

Zase ten abstrakt a co s ním

Mezi nejčtenější články na tomto webu v loňském roce patřil ten s názvem „Jak na abstrakt a klíčová slova – časté Popelky diplomových prací“. Obzvlášť abstrakt bývá tvrdým oříškem a je to patrné i při četbě a prohlídce prací. Z několika vět obvykle čiší zoufalství studenta, který neví, co tam vlastně napsat, a tak mnohdy již v posledním tažení a těsně před odevzdáním, vypotí pár nicneříkajících vět, které je pak zpravidla ještě potřeba překlopit do angličtiny.

Asi první kroky každého pisatele povedou do wikipedie, kde se o abstraktu dozvíte, že: „Abstrakt (z angl. abstract, též jako referát) je stručný výtah vědeckého článku, dizertační práce, referátu nebo jakékoliv hloubkové analýzy jakéhokoliv předmětu nebo disciplíny. Slouží především jako pomoc čtenáři rychle se zorientovat v dané práci. Nachází se vždy na začátku práce…..“

Abstrakt se u akademických prací řídí normou ČSN ISO 214 Abstrakty pro publikace a dokumenty a jeho délka se u bakalářských i diplomových prací pohybuje okolo 500 slov, takže se rozhodně nejedná o žádné rozsáhlé literární dílo😊.

Co je však důležité, text abstraktu není samoúčelný, často slouží pro strojové zpracování a indexování ve vyhledávačích. Správně napsaný abstrakt tak může pomoci dalším studentům, věnujícím se podobnému tématu, vyhledat vaši práci a navázat na ni.

Pokud se pouštíte do prohledávání zdrojů, což je činnost, kterou by psaní každého odborného textu mělo začínat, zadáváte do vyhledávačů klíčová slova. Na základě shody pak získáte názvy prací a odtud už je jen krok právě k abstraktu. Zpravidla si nepostahujete hned všechno, co jste našli, ale podíváte se právě na abstrakt a teprve, pokud vás zaujme, dohledáte si celé texty.

Při psaní svého vlastního abstraktu tak mějte na paměti celý výše uvedený postup a myslete na badatele, kteří přijdou po vás 😊.

Z abstraktu by mělo především vyplývat:

  • Co je hlavním tématem práce
  • Jaké problémy jsou zde řešeny
  • Jaké metody jste použili
  • K jakým výsledkům jste došli

Připravila jsem pro vás dvě názorné ukázky abstraktů včetně návodu, jak je pomocí několika vhodně volených slov vylepšit:

Je zřejmé, že pokud napíšete: „Cílem bakalářské práce bylo posoudit akustickou situaci v ulici Husitská. Měření ukázala, že jsou v noci překračovány limitní hodnoty a byla navržena protihluková stěna. Nyní mohou obyvatelé klidně spát„. Není to úplně to pravé ořechové 😊

Stačí se na původní text podívat a jednotlivé věty a jejich části dále rozvést.

Například:

Cílem bakalářské práce bylo posoudit akustickou situaci v ulici Husitská.

V úvodní části práce je blíže specifikována řešená lokalita blíže specifikována. Jedná se o městskou ulici s intenzitou dopravy…..Také je zde popsána legislativa z oblasti dopravního hluku. V navazující části praktické, jsou shrnuty výstupy z měření hluku a intenzit dopravy. …

Měření ukázala, že jsou v noci překračovány limitní hodnoty a byla navržena protihluková stěna.

Měření hluku probíhala v několika kampaních v denních i nočních hodinách, kdy byly prováděny hodinové náměry. K měření byl použit zvukoměr firmy Norsonic typu Nor140. …  

Naměřená data byla následně vyhodnocena a porovnána s hodnotami limitními, danými naší legislativou. V předmětné lokalitě jsou limitní hodnoty překračovány zejména v noci a z tohoto důvodu zde byla navržena protihluková stěna.

Nyní mohou obyvatelé klidně spát.

Stěna byla navržena v několika různých variantách, které byly následně porovnány v rámci multikriteriálního posouzení a byla vybrána optimální varianta stěny složená z nosných sloupků a výplňových panelů. …

Při návrhu textu abstraktu také můžete vyžít myšlenkovou mapu.

Abstrakt byl měl být smysluplný, proto ho můžete dát přečíst například kamarádovi nebo babičce, kteří by z něj měl pochopit, o čem, že to vlastně svou práci píšete.

Na závěr pro pobavení i poučení přikládám ještě úsměvné, leč velmi trefné slovní obraty, ze stránky Vtipy z vysoké školy a vědecký humor, které se při psaní akademických prací zhusta používají a jejich „překlady“:

Je všeobecně známo, že…Neobtěžoval jsem se s vyhledáním původního zdroje.

Pro další zkoumání byly zvoleny tři ze vzorků.Výsledky těch ostatních se nám nehodily a rozhodli jsme se je ignorovat.

Vzorek byl nešťastnou náhodou poškozený při montáži. – Spadlo mi to na zem.

Experiment byl prováděn s maximální pečlivostí.Podařilo se mi nic neshodit na zem.

Obecně se má za to, že…Pár kámošů si to myslí taky.

Jak by měl abstrakt vypadat a na co bychom při jeho psaní neměli zapomenout, si můžete přečíst v e-booku s názvem Rady a inspirace, jak psát studentské práce, kde najdete jak stručnou osnovu, které se při psaní můžete držet, tak také vzorový příklad pro inspiraci.

Teď se můžete bez obav a beze strachu pustit do psaní abstraktu 😊.

Kristýna Neubergová

Jsem vysokoškolskou učitelkou a expertkou na psaní odborných textů. Baví mě učit jak efektivně a věcně správně psát seminární, bakalářské, diplomové a jiné odborné práce. Více se dozvíte zde>>
Close Menu